Dernek Tüzüğü

TÜZÜK

İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ
GEYİKLİ BELDESİ KÜLTÜR ve SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri


Derneğin Adı
Madde 1- Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Geyikli Beldesi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Merkezi
Madde 2-Derneğin merkezi İstanbul olup Ancak, genel kurulun uygun gördüğü yerlerde Şube ve temsilcilik açar. Belli bir konuda geçici olarak birlikte hareket etmek üzere Platformlar oluşturur.

Amaç ve Hizmet Konuları
Madde 3

Derneğin amacı; Üyeler arasında mesleki, kültürel, ekonomik ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, Şalpazarı ilçesi ve Geyikli Beldesinin doğal güzelliklerini ve sahip olduğu tarihi, sosyal, kültürel, turistik, sportif, zirai ve tüm varlıklarını geliştirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması için her türlü faaliyette bulunmak, yayla turizmine yönelik tesisler inşa ederek veya edilmesine yardımcı olarak turizmin gelişmesine katkıda bulunmak, Türk dilini en üst düzeyde kullanan yöre halkı olarak bu özelliğini ön plana çıkartarak dilin zenginleştirmesi doğrultusunda aktif faaliyetlerde bulunmaktır.

3.1) Geyikli Beldesinin yol,su,okul,camii gibi yapımına,imarına ve onarımına katkıda bulunmak amacıyla gerekli gördüğümüz zamanlarda ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşları haberdar ederek bakım, onarım ve koruma işlerinde yardımcı olur,

3.2) Bakım,onarım ve yeniden imar işleri için geliri uygun, derneğimize yardım edebilecek kişilerden gerekli yardımların sağlanmasında öncülük eder, 

3.3) İstanbul' da bulunan ve gelir düzeyi yüksek olanlarla birlikte hareket ederek ve onlardan katkı sağlayarak beldeye yönelik yatırımlar yapar, Belde yerel yönetiminin ihtiyaç gösterdiği ve kendi bütçesinden karşılayamadığı eşya ve gereçleri sağlar, evlenme çağına gelip de maddi durumları iyi olmayanların nişan ve düğün törenlerine katkıda bulunur,

3.4) Belde ve çevresini güzelleştirmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, kurum ve kuruluşların bu alanda ürettiği projelere destek verir, dernekçe üretilen projelere katkı talebinde bulunur.

3.5) İlçe ve köyün hakkında çıkan yazılı ve görsel basını takip eder, daha önce yayınlanmış eserleri bir araya getirerek bir kütüphane oluşturulmasını sağlar, folklorik değerlerini inceler bu alanda yetkin kişilerden de yardım alarak kitap, dergi ve broşür yayınlar,

3.6) Üyeler arasında işbirliği yaparak bilgi akışını sağlamak, dayanışma ortamı içinde ortak sorunları çözmek,

3.7) Dernek üyeleri arasında muhtaç duruma düşenlere maddi ve manevi katkılarda bulunmak, gerektiğinde bunlara yeniden iş kurmaları için gerekli ortamı ve imkanları yaratıcı çalışmalar yapmak, dışlanan guruplardaki insanların hayat standartlarını yükseltmek için yasal, toplumsal ve ekonomik önlemler alır,bu amaç için ortak bir sosyal fon oluşturur sosyal yardım, sağlık,eğitim,kültür, beden ve ruh sağlığı alanında yayınlar yapar, konferanslar,toplantılar, seminerler düzenler,

3.8) Ülkemizin turizm kültüründe önemli bir yeri olan yöre el sanatları ve yaşatılması gereken gelenek ve göreneklerimizi araştırır, yöreye özgü giyim ve kuşamın tescilini yaptırmak için girişimlerde bulunur ve bu özelliğini ülke tanıtımı ve turizmin geliştirilmesinde kullanır,

3.9) Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak PLATFORM oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.

3.10) Belde insanına yönelik olarak maddi durumu iyi olmayan ailelerin öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim, öğrenim ihtiyaçlarını karşılar, karşılıklı veya karşılıksız burs verir. Topluma yararlı olabilmelerini. Ahlaklı yetişmelerini sağlamak amacıyla aileleriyle diyalog kurarak Sosyal ve Kültürel yönden eğitici faaliyetlerde bulunur. Gençlerin folklor müzik tiyatro yapmaları için özendirir, başarılı olanlara ödül verir, gençlere yönelik çeşitli sportif etkinlikler düzenler.

Çalışma Biçimi
Madde 4- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

4.1) Yeni Üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcar,

4.2)Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma,inceleme ve etüdüler yapar,öneri ve dilekler saptar,

4.3) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar iktisadi işletmeler kurar, kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle iş birliği yapar, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle federasyon ve konfederasyon çatısı altına üst kuruluşlara katılır.

4.4)Amaca hizmet edenler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak,onların istirahat ini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek, bezik, briç, konken, okey, bilardo gibi zeka geliştirici oyunları oynamaları için gerekli ortamı oluşturmak amacıyla, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 26. Maddesi ve bu konuda düzenlenen yönetmelik uyarınca gerekli izinleri alarak. LOKAL faaliyet gösterir

4.5) Konutu ile amaç ve hizmet konuları için taşınmaz mallar satın alır, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir, 

4.6) Meslek ve sanata ilişkin toplantı,temsil,festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi,görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler,yemekli toplantılar yapar, kültür artırıcı etkinliklerde bulunur.

4.7) Yardıma muhtaç öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs verir, eğitim, giyim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılar,

4.8) Yardım Toplama Kanunu ile bu ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir,koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

4.9) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

Madde 5- Derneğin amblemi: Amblemi Yönetim kurulunca belirlenir.
Derneğin Kurucuları
Madde 6-Derneğin kurucusu (7) kişi olup, açık kimlikleri aşağıdadır.

Sn.

ADI SOYADI

DOĞ.YERİ

D.TAR

MESLEĞİ

UYRUĞU

ADRESİ

1

Ersan Gülay

Şalpazar

1971

Elekt.Müh.

T.C.

Merkez Mah. İskender Sk. No:14/7 Güngören-İstanbul

2

Yusuf Ziya Yeter

Şalpazar

1961

Bankacı

T.C.

Kirazlıtepe Mah. O.Seyfi Orhon Cad.No:58 Üsküdar-İstanbul

3

Esat Dural

Vakfıkebir

1944

Emekli

T.C.

Eyüp Sultan Mah. Yakacık Cad. No:57 Samandıra-İstanbul

4

Fevzi Demirbaş

Trabzon

1952

Denizci

T.C.

Kirazlıtepe Mah. Gazi Cad. No:1/1 Üsküdar-İstanbul

5

Recep Demirbaş

Şalpazarı

1966

Denizci

T.C.

Kirazlıtepe Mah. Reşat Doğan Sk. No:12 Üsküdar-İstanbul

6

Zeki Taşkın

Şalpazarı

1952

Serbest

T.C.

Göztepe Mah. Gülden Sk. Hanem Ap. No:11 Kadıköy-İstanbul

7

Burhan Demirbaş

Üsküdar

1972

Serbest

T.C.

Kirazlıtepe Mah. Gazi Cad. No:4/3 Üsküdar-İstanbul

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları
Madde 7- Derneğe üye olma koşulları aşağıda gösterilmiştir.
7.1) Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler dernek kurucu üyesi olurlar. Tüzel kişilik adına derneğe üye olmak için tüzel kişiliğin adına temsilciler yönetim kurulu baş kanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. 

Ancak,

7.2) Diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri,
7.3) Devletin hükmü şahsiyetine suç işleyenler, bu suçların işlenmesine açıkça kışkırtarak hüküm giyenler,
7.4) Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşların da aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye' de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir
7.5) Derneklere üye olmaları yasaklananlar,dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernek Kanununun 3 Maddesinin 2 fıkrasında belirtilen koşullarda olanlar, Türk Ceza Kanununun konu ile ilgili kısıklılık getiren maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olanlar derneğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri

Madde 8- Derneğin üyelik türleri aşağıya çıkartılmıştır.
8.1) ASİL ÜYE : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak,ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üye zorunlu ödentilere eşit olarak katılır,dernekten çıksa veya çıkarılsa, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. 
8.2) FAHRİ ÜYE: Derneğe,amaç ve hizmet konularına,sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve Yönetim kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler,organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.

Üyelik İşlemleri

Madde 9-) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
9.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile Ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirimi" ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.
9.2) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.
9.3) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
9.4) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.
9.5) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Üyelikten Ayrılma

Madde 10-) Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

asd

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11-) Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.
11.1) Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek.
11.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak.
11.3) Tüm ödentilerini ödememek veya üst üste iki olağan Genel Kurul toplantılarına özürsüz olarak katılmamak.

Üyeliğin sona ermesi:

Madde 12-) Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

Madde 13-) Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Üye tüzel kişilik ise, tüzel kişilik adına başkan veya temsilcisi muhatap alınır.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna itiraz eder, yönetim kurulu bu itirazı kabul etmeyeceği gibi gerektiğinde toplanması halinde genel kurula götürür, Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın genel kurula götürülmesi halinde üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın yönetim kurulunda veya Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri

Organlar
Madde 14-) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
14.1) Genel Kurulu
14.2) Yönetim Kurulu
14.3) Denetleme Kurulu
Dernek başka organlarda kurabilir, ancak bu organlara genel kurul, yönetim ve denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez

Genel Kurul Toplantıları

Madde 15-) Dernek Genel Kurulu Üç yılda bir olağan olarak OCAK ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde çalışmalarına başlar.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır,
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 16-) Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
16.1) Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
16.2) Yönetim Kurulu, Genel kurula katılacak üyeler, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek merkezindeki panoya duyuru asılır, ayrıca çeşitli iletişim araçları ile de üyeler toplantıya çağrılırlar. 
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az olamaz.
16.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
16.4) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek merkezindeki panoya duyuru asılır, ayrıca çeşitli iletişim araçları ile de üyeler toplantıya çağrılırlar. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.
Genel Kurul Toplantı İlkeleri
Madde 17-) Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
17.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri "Çizelgedeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
17.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı yada Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
17.3) Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)'u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
17.4) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
17.5) Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 18-) Olağan üstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
18.1) Dernek üye sayısının (1/5)'inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
18.2) Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
18.3) Denetleme kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,
18.4) Yönetim kurulunun, isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde,
18.5) Derneğin feshi konusunu görüşmek üzere,
18.6) Dernek tüzüğünde değişiklikler yapmak üzere,
18.7) Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkeleri göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. 

Genel Kurul Görev ve Yetkileri 

Madde 19-) Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
19.1) Dernek organlarının seçilmesi,
19.2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
19.3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
19.4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
19.5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
19.6) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,uygun görülen yerlerde temsilcilik açılması, geçici olarak oluşturulan platformlarda yer alması ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
19.7) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
19.8) Derneğin feshedilmesi,
19.9) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulu

Madde 20-) Yönetim kurulu Dokuz asil ve Dokuz yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

20.1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 
20.2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
20.3) Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
20.4) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır. 

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 21-) Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir
21.1) Yönetim kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek başkanı. Bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
21.2) Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
21.3) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
21.4) Yönetim kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22-) Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. 
22.1)Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak,
22.2) Derneği, dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,bu yetki yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
22.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,
22.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
22.5) Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,
22.6) Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak,
22.7) Danışma kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,
22.8) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma gurupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
22.9) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
22.10) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
22.11) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
22.12) Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,genel kurulca kendisine verilen gayri menkul alma, satma, temsilcilik açma, federasyona katılma, geçici olarak oluşturulan platformlarda yer alma yetkilerini kullanmak ve uygulamaya koymaktır.
22.13) Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,
22.14) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

Denetleme Kurulu

Madde 23-) Derneğin denetiminden denetleme kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
23.1) Denetleme kurulu, genel kurulca üç yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.
23.2) Denetleme kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.
23.3) Denetleme kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır ve Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. 
23.4) Denetleme kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Danışma Kurulu

Madde 24-) Danışma kurulu, Dernek eski başkanları onursal üyeler ve dernek üyeleri arasından üç yıllık süre için yönetim kurulunca seçilmiş (7) danışmandan oluşur. Danışma kurulu yılda bir kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
Danışma kurulu, başkanı ya da dernek başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği yönetim kuruluna gönderilir.

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 25-) Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
25.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,
25.2) Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak,
25.3) Yönetim kurulu ve genel kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

Ortak Hükümler

Madde 26-) Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

Çalışma Grupları ya da Yönetim ve Hizmet Komiteleri

Madde 27-) Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurabilir. Çalışma grupları ya da geçici komiteler Dernek başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler.
Çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüde, araştırma ve incelemeleri yapmak önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Yürütme Birimi ve Görevlileri

Madde 28-) Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları "Personel Özlük Hakları Yönetmeliği'nde gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Çalışma Dönemi ve Bütçe 
Madde 29-) Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda gösterilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 30-) Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
30.1) Giriş Ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.
30.2) Yıllık Ödenti : Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup (36.)YTL dir.
30.3) Bu tüzüğün (4.5) maddesi gereği iktisadi işletmeden elde edeceği gelirler.
30.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
30.5) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.
30.6) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
30.7) Diğer gelirler,
Dernek, siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığına gerekli bildirimde bulunmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 31-) Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.
31.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin yarısı Ocak ve diğer yarısı Ekim ayında alınır.
31.2) Dernek gelirleri Alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Alındı belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
31.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.
31.4) Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları hususunda, yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenlenecek beyannameyi yıl sonu itibari ile mahallin en büyük mülki amirliğine verir. 

Defterler

Madde 32-) Dernek, 5253 sayılı dernekler kanunun 11. Maddesi ve bu maddeye dayanarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre defter tutar. Dernek tarafından tutulacak defterler noterden veya dernekler birimince onaylanması şarttır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 33-) Dernek, genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiler doğrultusunda borçlanır bu borçlanma bir hesap dönemini kapsar ve gelirinin %50' sini geçmez.

Derneğin İç Denetimi Şekilleri

Madde 34-) Derneğin iç denetimi, Derneğin iç denetimi genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 35-) Dernek ana tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden genel kurul üyelerine gönderilmedikçe genel kurulda ana tüzük değişikliği görüşülemez.

Derneğin Dağıtılması

Madde 36-) Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler 21. Maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin dağıtılması, yönetim kurulu tarafından (30) gün içinde dernekler birimine bildirilir. Dağıtılma, dağıtma kurulu olarak yönetim kurulu tarafından yapılır, Feshi olması halinde derneğe ait taşınır ve taşınmaz bütün mallar ile demirbaşlar, genel kurulca aksine bir karar alınmamış ise kendiliğinden Geyikli Beldesi okullarına eşit şekilde pay edilerek devredilir.

Temsilcilik

Madde 37-) Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak genel kurulun onayı ve yönetim kurulunun ataması ile oluşturulur, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz. Temsilciliğin atama şekli, çalışma şart ve şekilleri, gelir ve gider usul ve şartları yönetim kurulunca çıkartılan yönetmelikte belirlenir.

Yönetmelikler

Madde 38-) Dernek ana tüzüğü hükümleri, yönetim kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır

38.1) İktisadi İşletme Yönetmeliği
38.2) Personel özlük hakları yönetmeliği
38.3) Temsilcilik yönetmeliği
Yönetim kurulu yukarıda belirtilen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir.

ALTINCI BÖLÜM
ŞUBELER

Şubelerin Kuruluşu:

Madde 39-) Dernek, Genel Kurul Kararı ile gerek gördüğü yerde Şube açar. Şube kuruluşu için; Genel Merkez Genel Kurulu Kararı, onaylı Dernek Tüzüğü, Şube açmak için en az üç kişiye yetki verildiğine dair Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir. 
Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ya da sanatlarını, konutlarını, uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubelerin açılacağı yerdeki Dernekler Birimi'ne bildirirler.

Hukuksal Durum

Madde 40-) Şubeler, Yasalar ve Tüzük Hükümleri gereğince Derneğin bağlı; hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Genel Merkezi ile ilişkileri ve Karar yetkileri Tüzük ve Şube Yönetmeliği Hükümlerince belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Şubenin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu tüzel kişiliği olmayan Dernek iç organıdır.

Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri

Madde 41- Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
Şube Genel Kurulu; Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile üç yılda bir olağan olarak Genel Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısından iki ay önce toplanır.
Genel Kurul toplantıya Şube Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Şube üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 42-) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini düzenler ve aidatlarını ödemeyen üyeleri belirler. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısına katılamazlar. 
Genel Kurul Toplantısının yapılış ve çağrı usulünü Yönetim Kurulu belirler.
Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Yeri, Yeter Sayısı, Yapılış Usulü ve Görüşülecek Konular ve Toplantı Yeri
Madde 43-) Genel Kurul Toplantısı Şube Merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca belirlenecek bir yerde yapılır. Genel Kurul Toplantısının Şube Merkezinin bulunduğu yer dışında yapılması halinde Dernekler Birimi ile koordine kurulur.

Yeter Sayısı

Madde 44-)
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Yapılış Usulü

Madde 45-)
Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter tam sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Görüşülecek Konular

Madde 46-)
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 47-) Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
47.1) Şube üye sayısının (1/5)'inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
47.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
47.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunu görüşmek üzere oybirliği ile alacağı karar,
47.4) Yönetim Kurulunun, isteğe rağmen Genel Kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde,
47.5) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp, karar alınır.

Şube Genel Kurul Görev ve Yetkileri 

Madde 48-) Aşağıdaki yazılı hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülüp Karara bağlanır.
48.1) Şube organlarının seçilmesi,
48.2) Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, 
48.3) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
48.4) Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
48.5) Genel merkez genel kuruluna katılmak üzere delege seçilmesi,
48.6) Mevzuatta ve Dernek ana Tüzüğünde Şube Genel Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Şube Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 49-) Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
49.1) Şube Yönetim kurulu, üç yıllık süre için Şube Genel Kurulca seçilmiş (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. 
49.2) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Şube Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 50-) Şube Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir
50.1) Şube Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Sekreter, bir Mali Sayman ve Şube amaç ve hizmet konuları ile ilgili Yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
50.2) Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
50.3) Şube Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olup, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
50.4) Yönetim Kurulu, Şube Başkanının çağrısı ve saptadığı günde toplanır ve çalışmalarını yapar.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 51-) Şube Yönetim Kurulu, Şubenin Yürütme ve Temsil Organıdır. Bu görevini Kanuna ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirmek, Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
51.1) Yasalar ve bu Tüzük Hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul Kararlarını uygulamak,
51.2) Şubeyi, Şube Başkanı ve/veya İkinci Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
51.3) Gelecek dönem çalışma programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak
51.4) Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
51.5) Şube üyelik koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında Yasanın ve Tüzüğün verdiği yetkileri kullanmak,
51.6) Genel Kurul Toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
51.7) Şubenin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
51.8) Lokal açılmasına ve işletilmesine karar vermek,
51.9) Şube Genel Kurul Toplantılarında alınan Kararları ilgili yerlere bildirmek,
51.10) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Şube malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
51.11) Eğitim amaçlı açılacak kurslara katılacak üye ve kursiyerlerin eğitimleri için gerekli öğretim üyelerini belirlemek ve atamak,
51.12) Türk vatandaşı olmayanların Şube üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde Dernekler Birimine bildirmek, 
51.13) Dernek ana tüzüğünün ve Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmaktır.

Şube Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Madde 52-)
Şube Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu

Madde 53-) Şube her türlü denetime açık olduğundan Denetleme Kurulu aracılığı ile Şube denetiminden sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
53.1) Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla üç yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.
53.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yapar.
53.3) Denetleme Kurulu, Derneğin ana tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda şubenin faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtlarını mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
53.4) Bu tüzüğün Dernek Tüzel Kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim kurulunca hazırlanıp Genel Kurulun onayından geçen "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir.

Şube Gelirleri

Madde 54-) Şube gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
54.1) Giriş Ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.
54.2) Yıllık Ödenti : Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup (36.)YTL dir. Şube üyelik gelirinin %10' u genel merkeze vermekle yükümlüdür.
54.3) Diğer gelirler,

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 55-) Şube gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.
55.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin yarısı Ocak ve diğer yarısı Ekim ayında alınır.
55.2) Şube gelirleri Alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Alındı belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
55.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.
55.4) Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları hususunda, yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenlenecek beyannameyi yıl sonu itibari ile mahallin en büyük mülki amirliğine verir. 

Defterler

Madde 56-) Şube, 5253 sayılı dernekler kanunun 11. Maddesi ve bu maddeye dayanarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre defter tutar. Dernek tarafından tutulacak defterler noterden veya dernekler birimince onaylanması şarttır.

Şubenin Borçlanma Usulleri

Madde 57-) Şube genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiler doğrultusunda borçlanır bu borçlanma bir hesap dönemini kapsar ve gelirinin %50' sini geçmez. Şube bütçe üstü borçlanması halinde durumu bir raporla genel merkeze bildirir.
Hüküm Eksikliği
Madde 58-) Bu Ana Tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 59-) Bu ana tüzük değişikliği Mülki Amirliğine başvurulması ile birlikte Yasaya uygunluğu onaylandığı ...../..../.... tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

Copyrigt © 2017 Geyikli Beldesi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ®
Bu site alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır